http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_17_232.jpg
Along the Suez Canal
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_5_14.jpg
In a private moment
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_6_262.jpg
Where we pray
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_7_57.jpg
Meet the Columbans
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_9_102.jpg
Lunch break
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_13_160.jpg
A Glimpse of Cuba
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_12_139.jpg
Train ride in Yangon
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_10_121.jpg
Sketches
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_11_127.jpg
Beyond the runway
http://aujin.com/files/dimgs/thumb_0x200_2_8_91.jpg
Commercial